Logout

Contul meu

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„ TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!”
15 iunie 2020 - 31 octombrie 2020

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania promotionala TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG! (denumita in continuare „Campania”/ „Promotia”) este organizata de societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, societate cu răspundere limitată, avand sediul social în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, înmatriculată la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu numărul J40/11906/1994, cod unic de înregistrare 5857302, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin administrator, dl. GEORGE OCTAV COBZAREANU.
 • Campania se va desfasura in perioada 15 iunie 2020, ora 00:00:00 – 31 octombrie 2020, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”), pe teritoriul Romaniei cu sprijinul si prin intermediul partenerilor Organizatorului, dupa cum urmeaza:
 • Mediapost Hitmail S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr.42-46, sector 1, etaj 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/8295/2000, Cod Unic de Inregistrare 13351917, atribut fiscal RO, reprezentata de dl. Marian Seitan, in calitate de Director General, denumita in continuare „Agentia”, responsabila impreuna cu partenerii sai de implementarea din punct de vedere tehnic al Campaniei, va administra si va opera bazele de date rezultate in urma procedurilor de inscriere conform regulamentului oficial al campaniei nationale “TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!”.
 • GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CUI RO 10596424, reprezentata prin Irina Roncea, in calitate de Director General Adjunct, denumita in continuare “GHPR”, responsabila de implementarea mecanismului Campaniei, inclusiv monitorizarea inscrierilor in Campanie, organizarea extragerilor, in colaborare cu MULLEN LOWE PROFERO S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp B, Etaj 3, Modul C, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5642/2013, Cod unic de inregistrare RO 31582189, reprezentata de Andreea Dinescu, in calitate de Director General, denumita in continuare “MLP”entitate care asigura suport tehnic pentru site-ul tuborg.ro, pe durata campaniei.
 • Societatea CARLSROM BEVERAGE CO S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr. 27, bl. 15, sc. 2, ap. 24, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/20007/1994, Cod Unic de Inregistrare RO6366621, reprezentata legal de dl. YAAKOV DAR, in calitate de administrator, va fi responsabila de distribuirea si punerea in posesie a premiilor campaniei de tip pachet 6 doze Tuborg catre castigatori, prin resursele proprii, cu sprijinul MOL Romania Petroleum Products S.R.L., denumita in continuare “MOL ROMANIA” si prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia mentionati in Anexa nr. 2 parte integranta a prezentului regulament.
 • Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. Regulamentul este disponibil, in format electronic, in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe website-ul tuborg.roDe asemenea, Regulamentul poate fi obtinut in mod gratuit, in format tiparit, prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul secundar al Organizatorului de la adresa: Bd. Biruintei, nr.89, 0770415, Oras Pantelimon, Ilfov sau apeland linia informativa (Infoline) a Campaniei, la numarul de telefon (021) 207.00.78 (numar cu tarif normal in retelele nationale, luni-vineri, orele 09:00-18:00 (exceptand sarbatorile legale), pe toata durata de desfasurare a Campaniei.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa comunicarea in mod public a modificarilor, prin publicarea lor pe pagina de Internet mentionata la art. 1.3. de mai sus, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Organizatorul va putea modifica Regulamentul pe parcursul Campaniei prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament.
 • Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei Promotionale “TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!” (denumit in continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale vor fi livrate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.
 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar in caz de inadvertenta intre acestea prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in toate magazinele ce comercializeaza Produsele Participante la Campanie (denumite in continuare “Magazinele Participante”).

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania promotionala „ TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!” se va desfasura in perioada 15 iunie 2020, ora 00:00:00 – 31 octombrie 2020, ora 23:59:59,
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, cu notificarea prealabila scrisa a publicului prin intermediul paginii web tuborg.ro.
 • Organizatorul poate dispune, in mod discretionar, suspendarea/incetarea/intreruperea Campaniei, inainte de expirarea Perioadei Campaniei, fara a avea nicio obligatie fata de participanti, cu exceptia notificarii lor cu privire la suspendarea/incetarea/intreruperea Campaniei, prin intermediul paginii web tuborg.ro, neputand fi obligat la plata vreunei sume banesti cu titlu de despagubire sau orice alte despagubiri.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

 • Produsele participante la Campanie sunt:

Tuborg Regular:

 • sticla Tuborg 0,33L (nereturnabila),
 • sticla Tuborg 0,5L (returnabila),
 • sticla Tuborg 0,75L (nereturnabila),
 • doza Tuborg 0,5L

        Tuborg Non-Alcoolic:

 • sticla Tuborg 0.5L (returnabila),
 • doza Tuborg 0,5L

 

(denumite in continuare “Produse participante”) si care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional.

 

Produsele Tuborg Regular vor avea un design caracteristic ce anunta Promotia, dupa cum urmeaza:

 • Sticla Tuborg 0.33L, 0.5L, 0.75L: Eticheta de spate si gat + capac colorat cu inel rosu;
 • Doza Tuborg 0.5L: design unic promotional + Folia de protectie cu design unic promotional;

Produsele Tuborg Non – Alcoolic vor avea un design caracteristic ce anunta Promotia, dupa cum urmeaza:

 • Sticla Tuborg 0.5L: Eticheta de spate si gat + capac colorat cu inel rosu;
 • Doza Tuborg 0.5L: design unic promotional + Folia de protectie cu design unic promotional;

Nu participa la Campanie produsele care nu au inscriptionate insemnele Campaniei mentionate mai sus.

 

 • Codul promotional format din 7 caractere alfanumerice (pot fi coduri formate exclusiv din cifre sau exclusiv din litere sau combinatie de cifre plus litere) este unic pentru fiecare produs in parte si se va regasi exclusiv pe ambalajul Produselor participante, dupa cum urmeaza:
 • in cazul sticlei Tuborg de 0,33L, a sticlei Tuborg de 0.5L si a sticlei Tuborg de 0,75L codul se va regasi sub capac, sub forma de inscriptionare laser pe o banda de culoare neagra;
 • in cazul dozelor de Tuborg 0,5 L codul va fi inscriptionat sub cheita, sub forma de inscriptionare laser pe fundal de culoare neagra.
 • Organizatorul poate decide, in anumite circumstante de natura tehnica si exclusiv pentru buna derulare a Campaniei, suplimentarea codurilor alfanumerice sau a formei de inscriptionare laser, pe fundal si va comunica acest lucru, in modalitatea prevazuta la art. 1.4. din Regulament.
  • Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
  • Produsele participante la Promotie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil. Organizatorul nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu suplimentarea stocurilor de produse participante, care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este adresata persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, implinita la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, cu domiciliul sau resedinta in Romania, avand capacitate deplina de exercitiu, nu se regasesc in vreunul din cazurile de excludere mentionare la art. 5.2. de mai jos, care achizitioneaza produse participante in Perioada Campaniei si se inregistreaza in Campanie in oricare din modalitatile descrise in Sectiunea 6 de mai jos (denumite in continuare “Participanti”). Pentru inscrierea in Campanie prin SMS Participantii trebuie sa detina numere de telefon active intr-una dintre retelele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie in Campanie pe website, la adresa tuborg.ro
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului si ai Carlsrom Beverage Co SRL;
 2. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) societatilor implicate in organizarea si desfasurarea Campaniei (respectiv ai Agentiei, GHPR, MLP si ai partenerilor acestora);
 3. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;
 4. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea economica. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;
 5. salariatii MOL ROMANIA si ai distribuitorilor autorizati ai societatii CARLSROM BEVERAGE CO SRL, precum si membrii familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie), angajatii si colaboratorii care detin locatiile de tip HORECA care comercializeaza produse Tuborg ai tuturor partenerilor implicati in mod direct sau indirect in organizarea, derularea si gestionarea prezentei Campanii, precum membrii famililor acestora (copii, parinti, sot/sotie);
 6. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – d. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);
 7. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.
 • Prin inregistrarea in cadrul prezentei Campanii se considera ca Participantii au citit, au inteles, au cunoscut si acceptat integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.
 • Participantii au obligatia de a pastra, pe toata perioada de validare a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii, capacul sticlei achizitionate si/sau cheita dozei achizitionate, avand inscriptionat/e codul promotional inscris in Campanie si extras castigator.

Important: In vederea validarii premiilor castigate in cadrul prezentei Campanii, Participantii au obligatia sa pastreze capacul/cheita pe care este tiparit codul unic cu care au efectuat inscrierea ce a fost extrasa castigatoare si sa prezinte Organizatorului respectivul suport pe care este printat codul unic. Neprezentarea si nepredarea de catre Participanti a capacului si/sau cheitei inscriptionat/e cu codul promotional castigator poate determina, in functie de optiunea Organizatorului, imposibilitatea validarii castigului si a acordarii premiilor.

Capacul si/sau cheita trebuie pastrate in stare nedeteriorata/nealterata/nemodificata/neviciata, astfel incat codul extras castigator sa fie vizibil si lizibil, nemodificat, nealterat, sa nu fie degradat, viciat ori falsificat, identic cu cel inscris in Campanie, pana la data predarii catre Organizator.

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie inregistrarile oricarui participant cu privire la care exista probe sau indicii temeinice ca a fraudat sau a incercat fraudarea mecanismului prezentei Campanii, avand optiunea de a demara procedurile legale pentru atragerea raspunderii acestora conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Definitii Termeni:

 • Numarul de SMS: 1878 (numar scurt cu tarif normal, valabil doar in retelele Orange, Vodafone si Telekom din Romania). Inscrierea prin SMS este accesibila doar Participantilor care detin numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa decat cele amintite mai sus se pot inscrie pe website la adresa tuborg.ro.
 • WEBSITE: tuborg.ro ce poate fi accesat in mod direct de catre Participanti.
 • Cod alfanumeric: codul unic de 7 (sapte) caractere, format din litere si/sau cifre care se afla sub capacul/cheita Produselor participante la prezenta Campanie conform art. 4.1 si art. 4.2. de mai sus.
 • Numarul de INFOLINE: 021.207.00.78, tarif standard national per minut, numar disponibil de luni pana vineri intre orele 09:00 si 18:00, exceptand zilele declarate sarbatori legale.
 • Participant: Un Participant este identificat prin numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie indiferent de modalitatea aleasa, respectiv: inscriere prin SMS sau pe pagina de Internet tuborg.ro. Organizatorul, prin partenerii sai, isi rezerva dreptul de a face verificari permanente pentru a se asigura ca Participantii la Campanie respecta prezentul Regulament.
 • Mecanism: Pentru a participa la Campanie, consumatorii (persoane fizice) care indeplinesc conditiile mentionate mai sus si care achizitioneaza Produse participante la Campanie, urmand sa descopere si sa trimita catre Organizator in perioada de desfasurare a acesteia, indicata la art. 3.1 din Regulament, codul unic de participare identificat sub capacul/cheita sticlei/dozei de Tuborg inscriptionata cu insemnele Campaniei, vor folosi una din urmatoarele doua modalitati de inscriere prezentate in continuare:
 1. prin intermediul unui mesaj tip SMS (denumit in continuare „SMS”) la numarul 1878 (numar scurt cu tarif normal valabil doar in retelele Orange, Vodafone si Telekom din Romania). Inscrierea prin SMS este accesibila doar Participantilor care detin numere de telefon active intr-una dintre retele de telefonie mobila Orange, Vodafone si Telekom din Romania. Consumatorii care au numere de telefon in alte retele de telefonie mobila si/sau fixa, decat cele amintite mai sus, se pot inscrie pe website la adresa tuborg.ro
 2. prin WEBSITE-ul tuborg.ro, urmand procedura electronica de inscriere pusa la dispozitie conform prevederilor prezentului Regulament .
 • Un cod unic de participare va putea fi inscris in Campanie o singura data, doar prin una dintre cele doua modalitati de inscriere detaliate in art. 6.6, 6.10 si art. 6.11. din cadrul prezentului Regulament.
 • O persoana identificata prin acelasi numar de telefon si/sau aceleasi date personale poate castiga un numar nelimitat de premii instant acordate prin momente norocoase in cadrul Promotiei, 1 (un) singur premiu din Categoria II - Premii medii, asa cum sunt definite la art. 7.2 lit a), b) sau c).– respectiv 1 (o) Trotineta electrica Xiaomi model MI M365 , sau respectiv 1 (o) Boxa karaoke Blaupunkt model PA 15, sau respectiv 1 (o) pereche de casti audio Beats by Dre model Solo3, la si 1 (un) singur premiu din Categoria I – Premiu mare – respectiv 1 (un) singur premiu din Categoria I un autoturism Mercedes-Benz A-Class 160 sau A-Class 180 sau C-Class 180, asa cum sunt definite la art. 7.1 lit. a), pe Perioada Campaniei). Pe de alta parte, la tragerile la sorti pentru Premiile medii si mari vor participa doar inscrierile valide efectuate prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament. O inscriere valida este constituita si identificata prin urmatoarele elemente: numar de telefon mobil, data si cod unic.

 

 • Inscrierea in Campanie se poate face prin oricare dintre cele doua modalitati descrise la art 6.6., 6.10 si art. 6.11. ale prezentului Regulament. Cele doua modalitati de inscriere sunt complementare. Imposibilitatea accesarii uneia dintre cele doua modalitati de inscriere, din motive tehnice, la un moment dat, in perioada de desfasurare a Campaniei nu reprezinta interzicerea, blocarea sau ingradirea accesului la Campanie, atat timp cat cel putin una dintre cele doua modalitati de inscriere este activa si poate fi accesata de catre Participanti.

 

 • INSCRIEREA PRIN SMS
  • Inscrierea in Campanie prin SMS se poate realiza prin trimiterea la numarul de telefon 1878, numar cu tarif normal, disponibil in retelele de telefonie mobila din Romania: Orange, Vodafone si Telekom, in intervalul 15.06.2020 ora 00:00:00 – 31.10.2020 ora 23:59:59 (data limita de primire a SMS-urilor de inscriere in Campanie) a unui mesaj care sa contina doar codul unic descoperit sub capacul sticlei sau cheita dozei unui produs participant achizitionat.
  • Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 1. sa contina codul unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice (pot fi coduri formate exclusiv din cifre sau exclusiv din litere sau combinatie de cifre plus litere), descoperit sub capacul sau cheita unui produs participant achizitionat;
 2. codul promotional sa fie scris fara spatii, semne de punctuatie, ortografie si/sau alte informatii ori caractere speciale (exemple de caractere speciale: &,%, @ etc.);
 3. codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie, prin niciuna dintre modalitatile de inscriere, indiferent de persoana care face acea inscriere;
 4. SMS-ul sa fie transmis la numarul de telefon 1878 in perioada 15 iunie 2020 ora 00:00:00 – 31 octombrie 2020 ora 23:59:59, inclusiv.
 5. sa contina un singur cod unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice (pot fi coduri formate exclusiv din cifre sau exclusiv din litere sau combinatie de cifre plus litere). In cazul in care se identifica SMS-uri ce contin doua sau mai multe coduri unice de 7 (sapte) caractere alfanumerice, doar primul cod unic de 7 (sapte) caractere alfanumerice va fi luat in considerare si procesat.

 

 

 • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
 1. pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul 1878, precum si pentru mesajele trimise inainte sau dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie sau catre un alt numar de telefon;
 2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate la art. 6.12.2 de mai jos, determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului;
 3. daca numarul de telefon de pe care este transmis un mesaj SMS nu poate fi identificat din motive care nu pot fi imputabile Organizatorului sau partenerilor sai, sau daca numarul de telefon de pe care s-a trimis un mesaj SMS nu apartine uneia din retelele de telefonie mobile Orange, Vodafone sau Telekom din Romania. In aceste cazuri, Organizatorul nu va putea raspunde expeditorului acelui mesaj. Nu vor fi inregistrate in baza Organizatorului mesajele SMS comunicate prin intermediul unor pagini web care pun la dispozitia consumatorilor servicii de mesagerie de tip SMS;
 4. daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre mai multe retelele de telefonie mobile sau de catre aceeasi retea. In acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de raspuns corespunzator fiecarui mesaj primit in limita maxima a 5 mesaje;
 5. pentru intreruperile de orice fel ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau in situatiile de aglomerare a retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens;
 6. pentru eventualele dispute ale unui Participant cu o terta persoana legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in Campanie codurile unice de participare;
 7. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra capacelor/cheitelor cu codurile unice promotionale ce au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheitelor cu codurile promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament si a urmat procedura de validare, ulterior momentului extragerii sale drept castigator al Campaniei. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
 8. daca un participant nu mai poate fi contactat pe numarul de telefon cu care s-a inscris in prezenta Campanie, respectiv la numarul de telefon apelat raspunde o persoana si nu confirma participarea in prezenta Campanie si nici codul promotional utilizat, caz in care participarea in sine va fi anulata. Organizatorul va incerca sa contacteze castigatorul exclusiv prin telefon, indiferent de modalitatea prin care participantul s-a inscris in Campanie (website sau SMS). Organizatorul nu are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii unei alte modalitati de contactare a Participantilor si nici obligatia de a actualiza in baza sa de date, numerele de telefon ale Participantilor (vor fi avute in vedere doar numerele de telefon de pe care au fost efectuate inscrierile Participantilor in Campanie).
  • Data si ora trimiterii unui SMS nu reprezinta si data si ora primirii sale de catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unui SMS de catre Organizator o reprezinta data si ora la care acesta a fost inregistrat in serverului Campaniei promotionale.

 

 • INSCRIEREA PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI www.tuborg.ro

 

 • Pentru a participa la Campanie prin intermediul WEBSITE-ului este necesara parcurgerea urmatoarei proceduri:
 1. accesarea WEBSITE-ului asa cum este acesta definit la art. 6.2. de mai sus, in perioada 15.06.2020 ora 00:00 – 31.10.2020 ora 23:59 (inclusiv).
 2. completarea formularului electronic de creare cont in Campanie, asa cum este acesta afisat pe WEBSITE-ul de Campanie, in perioada 15.06.2020 ora 00:00 – 31.10.2020 ora 23:59 (inclusiv), respectiv completarea urmatoarelor campuri:
  1. campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;
  2. campul obligatoriu coresponzator datei nasterii, pentru asigurarea faptului ca utilizatorul are peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.
 • campul obligatoriu corespunzator parolei, ce urmeaza a fi folosita ulterior la accesarea contului;
 1. campul obligatoriu corespunzator confirmarii parolei completate in campul anterior;
 2. campul obligatoriu corespunzator numelui;
 3. campul obligatoriu corespunzator prenumelui;
 • campul obligatoriu corespunzator adresei de e-mail;
 • bifarea obligatorie a faptului ca a luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament si ca isi exprima acordul pentru colectarea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului doar in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale;
 1. facultativ, bifarea optiunii sale prelucrarea datelor personale colectate ce au fost comunicate si pentru introducerea acestora in baza de date a Organizatorului in scopuri de marketing direct;
  • Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de a crea contul, la imposibilitatea contactarii Participantului in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau imposibilitatea acordarii premiului. Completarea campurilor facultative din formular este optionala si nu conditioneaza in nici un fel inscrierea sau participarea la Campanie; Un Participant nu poate crea mai mult de un singur cont utilizand acelasi numar de telefonie mobila.
  • Participantul va putea accesa contul creat prin introducerea numarului de telefon mobil si a parolei transmise la momentul crearii contului, in campurile aferente si apasand pe butonul “Intra in cont”;
  • Dupa accesarea contului, consumatorul va avea posibilitatea sa efectueze o inscriere prin introducerea codul alfanumeric din interiorul capacelor/cheitelor Produselor participante in casuta aferenta, parcurgerea obligatorie a testului CAPTCHA, si apoi prin apasarea butonul “Trimite”. De asemenea, fiecare utilizator va putea vizualiza in contul sau codurile inscrise in Campanie si statusul acestora, respectiv ce coduri au fost inscrise si ce coduri au fost castigatoare. Statusul de cod castigator se actualizeaza in contul participantilor dupa validarea participarilor extrase castigatoare.
  • Pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, Participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.
  • Pentru ca o inscriere prin intermediul website-ului tuborg.ro sa fie considerata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 2. campurile obligatorii disponibile in formularul pentru creare cont sa fie completate cu date corecte, valide, complete si care sa corespunda cu datele din actul de identitate al Participantului;
 3. sa introduca in campul corespunzator codul unic descoperit sub capacul/cheita unui produs Participant;
 4. codul unic sa nu mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere;
 5. codul unic sa fie transmis pentru a fi inscris in Campanie in perioada 15.06.2020 ora 00:00 – 31.10.2020 ora 23:59 (inclusiv).

 

 • Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
 1. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa terminarea perioadei de inscriere in Campanie;
 2. pentru pierderile sau intarzierile mesajelor de raspuns mentionate in prezentul Regulament, determinate de factori independenti de vointa sau puterea de control a Organizatorului;
 3. pentru intreruperile de orice fel ale serviciului de Internet de catre furnizori locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern datorita supraaglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens de date;
 4. pentru situatiile in care mai multe persoane revendica dreptul de proprietate asupra aceluiasi capac/cod inscris sub cheia dozei promotionala aferenta unui cod unic inscris;
 5. pentru eventualele dispute ale unui Participant cu terte persoane in legatura cu drepturile asupra numerelor de telefon care au fost inregistrate pe website pentru contactare si validare sau a adreselor de e-mail;
 6. pentru disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra ambalajelor promotionale ale caror coduri unice au fost declarate castigatoare. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ambalajelor promotionale nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul va acorda premiul Participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor astfel de revendicari.
  • Dupa data limita de inscriere pe website, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie efectuate prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website. Inscrierile efectuate dupa expirarea acestei perioade nu vor fi considerate valide.
  • Data si ora trimiterii unei incrieri prin WEBSITE nu reprezinta si data si ora primirii sale de catre Organizator. Data si ora oficiala de primire a unei inscrieri prin WEBSITE de catre Organizator o reprezinta data si ora la care aceasta a fost inregistrata in serverului Campaniei promotionale.

 

 • CLAUZE DIVERSE / REGULI GENERALE DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

 • Un cod promotional alocat unui Produs participant in Promotie permite inscrierea Participantului in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea prin care acesta este inscris. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod promotional utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata de indata.
 • Fiecare participare este validata preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, prin oricare din modalitatile de inscriere descrise mai sus (SMS trimis la numarul 1878 sau WEBSITE pe www.tuborg.ro), Participantul va primi din partea Organizatorului, imediat, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea, un mesaj de raspuns, prin care este informat in mod corespunzator cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:
 1. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie prin nici una dintre modalitatile de inscriere, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod corect! Esti inscris in promotia Tuborg. Pastreaza capacul/cheita pentru validare. Detalii in Regulamentul Oficial.”

WEBSITE:

"Codul XXXXXXX este corect! Te-ai inscris in promotia Tuborg si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 1. daca mesajul a fost trimis in forma corecta, codul unic nu a mai fost inscris anterior in Campanie, dar codul unic nu este primul cod valid inscris de pe numarul de telefon mobil respectiv, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Cod corect! Esti inscris in promotia Tuborg. Pastreaza capacul/cheita pentru validare. Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

WEBSITE:

“Felicitari! Codul XXXXXXX este corect, inscrie si mai multe coduri si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

b1) Daca mesajul contine un cod corect si este al 10-lea cod corect inscris intr-o zi, de pe acelasi numar de telefon, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod corect! Aceasta inscriere este ultima din limita de 10 coduri valide/zi. Te asteptam maine cu noi coduri. Mult succes!”

 

WEBSITE:

“Felicitari, codul este corect, insa este ultimul din limita maxima de 10 coduri valide pe zi permise conform Regulamentului Oficial. Te asteptam si maine sa inscrii noi coduri!  Poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

b2) Daca mesajul contine un cod corect si este al 10-lea cod corect inscris intr-o zi, iar aceasta zi este ultima zi de promotie, de pe acelasi numar de telefon, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod corect. Astazi este ultima zi de promotie si ai atins limita de 10 coduri valide/zi. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare!”

 

WEBSITE:

“Felicitari, codul XXXXXXX este corect. Astazi este ultima zi de promotie si ai atins limita maxima de 10 coduri valide inscrise pe zi. Pastreaza capacul sau cheita pentru validare! Te asteptam la viitoarele campanii Tuborg!”

 

 1. c) daca un Participant castiga unul dintre premiile instant acordate prin momente norocoase, primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Felicitari!Ai castigat un premiu constand intr-un pachet cu 6 doze Tuborg. Pastreaza CODUL intact pentru validare. Poti ridica premiul din benzinariile MOL”

 

WEBSITE:

“Felicitari!Ai castigat un premiu constand intr-un pachet cu 6 doze Tuborg. Pastreaza CODUL XXXXXXX intact pentru validare. Iti poti ridica premiul dintr-un centru de premiere. Vezi aici lista lor!”

 

 1. d) daca mesajul este invalid, respectiv codul inscris nu este corect (ca de exemplu dar fara a se limita la situatia in care este inscris un cod incorect, un cod ce nu face parte din seria de coduri generate pentru prezenta Campanie etc) sau mesajul in sine nu se incadreaza si/sau nu respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament Oficial, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Cod incorect. Inscrie codul promotional de 7 caractere, fara semne de punctuatie, spatii sau alte caractere. Poti castiga unul dintre premiile puse in joc!”

 

WEBSITE:

“Codul este incorect. Inscrie codul promotional de 7 caractere alfanumerice, fara semne de punctuatie, spatii sau alte caractere. Cu Tuborg poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

 1. e) Daca mesajul contine un cod invalid/mesaj incorect, iar participantul este la a 4-a incercare consecutiva de a trimite un mesaj invalid, de pe acelasi numar de telefon, va primi urmatorul mesaj:

SMS:

“Codul este invalid! Daca mai inscrii o participare invalida consecutiva, participarea ta in Campania Tuborg va fi blocata pentru 24 ore, conform Regulament”

 

WEBSITE:

"Cod incorect! Cu aceasta participare ai acumulat 4 erori consecutive! Daca mai acumulezi inca una, participarea ta in Campania Tuborg de pe contul asociat acestui numar de telefon va fi blocata pentru 24 de ore, conform Regulamentului Oficial.”

 

 1. f) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul unic trimis este corect, dar a mai fost inscris anterior prin oricare din modalitatile de inscriere in Campanie, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Codul XXXXXXX a mai fost inscris. Te poti inscrie folosind un nou cod. Urmatorul produs promotional Tuborg cumparat iti  poate asigura inca o sansa de castig!”

 

WEBSITE:

“Codul XXXXXXX a mai fost inregistrat in campanie. Cumpara un nou produs participant Tuborg si inscrie un nou cod pentru a acumula noi sanse la premii! Poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Detalii in Regulamentul Oficial.”

 

 1. g) daca mesajul a fost transmis inainte de data si ora de incepere a Campaniei, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Campania "TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!" incepe pe 15.06.2020. Pastreaza capacul/cheita si trimite codul dupa aceasta data.”

 

 1. h) daca mesajul a fost transmis dupa data si ora de inchidere a Campaniei, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

"Campania promotionala Tuborg s-a incheiat in data de 31.10.2020. Te asteptam la viitoarele campanii Tuborg!”

 

 1. i) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este peste limita de coduri corecte inscrise in acea zi conform cu prezentul Regulament, art. 6.12.4, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri pe zi. Acest cod nu va fi inregistrat. Il poti inscrie maine in promotia Tuborg, alaturi de noi coduri. Succes!”

 

WEBSITE:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri valide pe zi permise, conform Regulamentului Oficial. Acest cod nu va fi inregistrat in campanie. Il poti inregistra maine alaturi de noi coduri. Poti castiga  prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc! Succes!”

 

 1. j) daca mesajul a fost trimis in forma corecta si codul promotional face parte din seria de coduri alocate prezentei Campanii Promotionale, dar este al 11-lea cod corect inscris, de pe acelasi numar de telefon, in acea zi, iar aceasta zi este ultima zi de promotie, Participantul primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri/zi, conform Regulamentului Oficial. Acest cod nu va fi inregistrat. Azi este ultima zi de promotie Tuborg!”

 

WEBSITE:

“Ai atins deja limita maxima de 10 coduri pe zi, conform Regulamentului Oficial. Acest cod nu va fi inregistrat. Azi este ultima zi de promotie! Te asteptam la viitoarele campanii Tuborg!”

 

 1. k) daca un Participant introduce consecutiv 5 coduri gresite, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul la inscrierea in Campanie ii va fi blocat temporar, pentru 24 de ore, conform Regulamentului si primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod neinscris! Deoarece ai acumulat 5 erori consecutive, participarea ta de pe acest numar de telefon este blocata pentru 24 de ore, conform Regulamentului.

 

WEBSITE:

“Codul nu a fost inscris! Deoarece ai acumulat 5 inscrieri gresite consecutive, participarea ta de pe contul asociat acestui numar de telefon este blocata pentru 24 de ore, conform Regulamentului Oficial. Te rugam sa reincerci inscrierea in Campania Tuborg dupa ce trec cele 24 de ore.”

 

 1. l) daca un Participant introduce consecutiv 10 coduri gresite, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul la inscrierea in Campanie ii va fi blocat definitiv, conform Regulamentului, si primeste urmatorul mesaj:

SMS:

“Cod neinscris! Deoarece ai acumulat 10 erori de inscriere, participarea ta de pe acest numar de telefon este blocata permanent, conform Regulamentului Tuborg.”

 

WEBSITE:

“Codul nu a fost inscris! Deoarece ai acumulat 10 inscrieri gresite in cadrul Campaniei, participarea ta de pe contul asociat acestui numar de telefon este blocata permanent, conform Regulamentului Oficial si nu mai poti participa in cadrul Campaniei "Tine ritmul cu premiile Tuborg";

 

 • La tragerile la sorti pentru Premiile medii si mari vor participa doar inscrierile valide efectuate prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament.
 • Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta elementul de identificare a participantilor la momentul inscrierii, un participant identificat cu acelasi numar de telefon mobil se poate inscrie in Campanie de maximum 10 ori intr-o zi calendaristica, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa (SMS sau Website), fiecare inscriere trebuind sa fie facuta cu un cod alfanumeric diferit si corect. Pentru cea de-a 11-a inscriere din aceeasi zi, participantul va fi atentionat, in functie de modalitatea prin care a efectuat inscrierea – SMS sau Website, ca nu se mai poate inscrie in Campanie in ziua respectiva prin transmiterea de coduri si deci, urmatoarele incercari de inscriere/participare in ziua respectiva nu vor mai fi luate in considerare si nu vor fi validate.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: mobisite, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc. Aceste noi reguli/informatii vor fi aduse la cunostinta publicului prin publicarea lor pe website-urile mentionate in prezentul Regulament si incheierea unui act aditional corespunzator la prezentul Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza din Campanie, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.
 • Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor capace/cheite promotionale care fac parte din alte Campanii sau sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor promotionale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce au fost transmise prin SMS la alte numare sau inscrierile prin SMS sau prin formular electronic (WEBSITE) in afara perioadei Campaniei vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
 • Organizatorul, Agentia, GHPR si/sau orice alte entitati implicate in organizarea Campaniei si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind ambalajele promotionale ale produselor participante in Campanie, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.
 • Daca un Participant efectueaza 5 (cinci) inscrieri invalide/ gresite consecutive, indiferent de canalul de inscriere utilizat, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat pentru 24 de ore, Participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie in acest interval. In intervalul in care posibilitatea de inscriere in Campanie a Participantului este blocata, Organizatorul nu va mai trimite mesaje de raspuns Participantului in situatia in care acesta continua sa efectueze inscrieri in Campanie.
 • Daca dupa acumularea a 5 inscrieri invalide/gresite urmate de deblocarea contului Participantul acumuleaza din nou 5 inscrieri invalide/ gresite consecutive, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), accesul in Campanie al acestui Participant va fi blocat definitiv fara posibilitatea de deblocare, indiferent daca intre prima blocare si cel de-al doilea calup de inscrieri gresite/ incorecte consecutive a efectuat si inscrieri corecte. La cumularea consecutiva a 5 participari gresite de 2 ori pe durata Campaniei, indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website), Participantul va primi un mesaj de instiintare in legatura cu eliminarea sa din Campanie dupa care nu i se va mai raspunde indiferent de continutul si/sau numarul de mesaje pe care le trimite la numarul de SMS 1878 sau pe website-ul campaniei.
 • Inscrierea in Campanie se poate face prin oricare dintre cele doua modalitati descrise in prezentul Regulament : prin SMS la numarul 1878 (numar scurt cu tarif normal valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom) sau, alternativ, prin intermendiul website-ului tuborg.ro. Cele doua modalitati de inscriere sunt complementare. Imposibilitatea accesarii uneia dintre cele doua modalitati de inscriere, din motive tehnice, la un moment dat, in perioada de desfasurare a Campaniei, nu reprezinta interzicerea, blocarea sau ingradirea accesului la Campanie, atata timp cat cel putin una dintre cele doua modalitati de inscriere este activa si poate fi accesata de catre participanti.

 

 

 • PROCEDURA DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

 

 • Orice contestatie referitoare la imposibilitatea de a inscrie un cod promotional in Campanie trebuie efectuata in forma scrisa, la adresa de e-mail promotuborg@mhmr.ro cel mai tarziu la data de 31.10.2020. Dupa aceasta data, nicio contestatie in legatura cu imposibilitatea de a inscrie un cod promotional nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un Participant contesta, in orice modalitate, faptul ca nu poate inscrie un cod in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu, dar fara a se limita la, codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a contestatiilor:

 

 1. a) Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 48 de ore de la data inregistrarii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/ cheitei pe care figureaza codul unic inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile a capacului/cheitei in care sa se vada codul unic, prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita trimiterea de catre participant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier la adresa Agentiei - cu mentiunea “Pentru Campania Tuborg” a capacului/ cheitei pe care figureaza codul unic - care nu a putut fi inscris in Campanie.

 

 1. b) In cazul in care, cu acelasi cod unic expus in cadrul reclamatiei, a mai fost efectuata o inscriere anteriora in Campanie de catre un alt Participant, Organizatorul il va contacta si pe Participantul care a efectuat inscrierea cea dintai in Campanie, la numarul de telefon de la care s-a efectuat inscrierea in vederea stabilirii motivelor care au dus la aceasta situatie. Dupa instiintarea Participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv poate fi inregistrat, Organizatorul va solicita Participantului care a efectuat cel dintai inscrierea sa prezinte, in termen de 48 de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a capacului/ cheitei pe care este tiparit codul unic pe care l-a inscris in Campanie. Participantul poate face dovada prin: trimiterea unei fotocopii lizibile a capacului/ cheitei in care sa se vada codul unic in discutie, prin e-mail sau fax la datele de contact comunicate de catre Organizator. Dupa caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita trimiterea de catre Participant prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Agentiei, cu mentiunea “Pentru Campania Tuborg” a capacului/ cheitei pe care este tiparit codul unic care este in disputa si care a fost inscris in Campanie.

 

 1. c) In cazul in care vreunul dintre Participantii mentionati mai sus nu respecta termenele acordate de Organizator sau refuza cu rea-credinta sau neintemeiat/nejustificat prezentarea dovezilor cerute, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida inscrierea in cauza si de a o elimina din baza de date a Campaniei si/sau de a nu inscrie in baza de date a Campaniei pe respectivul Participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.

 

 1. d) In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta dovezile in termenul mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore, participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta de a fi invalidata inscrierea in cauza si de a fi eliminat din baza de date a Campaniei si/sau de a nu mai fi inscris in aceasta baza de date respectivul participant, urmand a fi validata numai inscrierea celui care indeplineste conditiile prezentate in prezentul Regulament.

 

 1. e) In situatia in care ambii participanti fac dovada detinerii in original a capacului/ cheitei cu codul unic aflat in disputa, Organizatorul poate decide pentru solutionarea sesizarii sa acorde un nou cod unic participantului care a inscris a doua oara codul aflat in disputa, cu acest nou cod unic acesta putand efectua o noua inscriere valida

 

 • Organizatorul nu este responsabil pentru situatiile in care, prin acordarea termenelor de validare a inscrierilor aflate in discutii, inscrierile respective nu pot participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament, nu pot participa pentru premiile acordate instant, prin momente norocoase sau pentru orice alte situatii ce rezulta din respectarea prevederilor prezentului Regulament care au drept consecinta imposibilitatea permiterii inscrierii sa fie adaugata in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament sau nu pot participa pentru premiile acordate instant, prin momente norocoase. In situatia in care inscrierile aflate in disputa nu pot participa la un moment dat la tragerile la sorti stabilite conform prezentului Regulament sau nu pot participa pentru premiile acordate instant, prin momente norocoase, dupa solutionarea disputei inscrierea desemnata valida va participa la extragerea efectuata in intervalul imediat urmator, sau pot castiga un premiu instant, acordat prin momente norocoase, daca in momentul inscrierii codului respectiv, nimereste unul dintre momentele norocoase, stabilite conform prezentului Regulament.

 

6.13.3   Participantii pot depune contestatie in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0372.138.250, prin email la adresa laura_ionita@tuborg.ro sau prin posta la adresa: Pantelimon, Ilfov, Bulevardul Biruintei, nr. 89, pana la data de 15.11.2020 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului regulament.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

 

Premiile oferite in cadrul Campaniei (denumite in continuare „Premiile”) sunt impartite in 3 (trei) categorii, dupa cum urmeaza:

7.1. Categoria I - Premii Mari:

 1. 3 (trei) premii, fiecare constand intr-un autoturism Mercedes-Benz, dupa cum urmeaza:
  • Un autoturism Mercedes-Benz A-Class 160 Hatchback albastru Denim, in valoare de 23,286.26 euro. In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.85 lei, rezultand suma de 112,938.34 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • Un autoturism Mercedes-Benz A-Class 180 Limuzina alb, in valoare de 24,762.13 euro. In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.85 lei, rezultand suma de 120,096.35 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.
  • Un autoturism Mercedes-Benz C-Class 180 rosu, in valoare de 29,049.02 euro. In vederea determinarii valorii comerciale a premiului, la data intocmirii prezentului Regulament, valoarea estimata a Premiului va fi calculata la cursul valutar euro/leu = 4.85 lei, rezultand suma de 140,887.73 lei, care include costul de achizitie al autoturismului, TVA 19% si impozit de 10% din valoarea premiului.

 

 • Valoarea totala a premiilor din Categoria I este 373,922.42 lei, incluzand TVA si impozitul pe premii aferent.
 • Specificatiile fiecarui premiu mare vor fi detaliate in Anexa nr. 3, parte integranta a prezentului regulament.

Nota: Anumite specificatii tehnice sau de prezentare ale premiilor sunt mentionate, cu titlu informativ, si pe Produsele Participante. In mod exceptional, din motive independente de vointa si controlul Organizatorului, anumite specificatii de pe Produsele Participante pot diferi fata de cele din Regulament. In cazul oricaror discrepante, vor prevala prevederile Regulamentului.

 

 • Categoria II – Premii Medii:
  • 20 (douazeci) de Trotinete electrice Xiaomi model MI M365. Valoarea unitara a unui premiu este de 1,442.98 lei incluzand TVA si impozitul de 10% din valoarea premiului.
  • 25 (douazecisicinci) de Boxe karaoke Blaupunkt model Valoarea unitara a unui premiu este de 744.29 lei incluzand TVA si impozitul de 10% din valoarea premiului.
  • 25 (douazecisicinci) de Casti audio Beats by Dre model Solo 3. Valoarea unitara a unui premiu este de 714.37 lei incluzand TVA si impozitul de 10% din valoarea premiului.
 • Valoarea totala a premiilor din Categoria II, alocate tuturor intervalelor de Campanie, asa cum sunt definite la art. 8.2.1., este de 65,325.94 lei, incluzand TVA si impozitul pe premii aferent.

 

 • Categoria III - Premii instant:
 • 20.000 (douazecimii) premii instant fiecare premiu constand in cate 6 doze 0.5L de bere cu alcool Tuborg. Valoarea totala a premiilor instant este de 154,224 lei (TVA inclus).

 

 • Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 593,472.36 lei (cincisutenouazecisitreimiipatrusutesaptezecisidoileisitreizecisisasebani), incluzand TVA si impozitul aferent fiecarui premiu.

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

 

 • Premiile din Categoria I – Premiile Mari:

Premiile Mari din Categoria I vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Organizator impreuna cu GHPR, agentia responsabila cu managementul castigatorilor, in fata unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie.

 

 • 1.1. Tragerile la sorti se vor realiza dupa cum urmeaza:

PREMIU Mare

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

Masina Mercedes-Benz A Class, tip 160

15 iunie 2020, ora 00:00 - 26 iulie 2020, ora 23:59

28.07.2020

1

3

Masina Mercedes-Benz A-Class, tip 180

15 iunie 2020, ora 00:00 -6 septembrie 2020, ora 23:59

8.09.2020

1

3

Masina Mercedes-Benz C-Class, tip 180

15 iunie 2020, ora 00:00 - 31 octombrie 2020, ora 23:59

3.11.2020

1

3

 

 

 • 1.2. In cadrul fiecarei trageri la sorti se vor extrage cate un castigator si cate 3 (trei) rezerve, asa cum sunt descrise la punctul 8.1.1.
 • 1.3. Extragerile pentru premiile din Categoriile I se vor realiza din randul inscrierilor valide din perioadele definite la punctul 8.1.1., efectuate prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care Participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament.
 • 1.4. Castigatorii premiilor mari oferite in cadrul acestei Campanii NU au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor, nici posibilitatea de schimbare a acestuia cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

 

 • 1.5. Clauze pentru alocarea premiilor constand in autoturisme Mercedes-Benz

 

 1. a) Castigatorul premiului constand intr-un autoturism Mercedes-Benz A-Class, tip 160 sau Mercedes-Benz A-Class, tip 180 sau Mercedes-Benz C-Class, tip 180 oferit in cadrul acestei Campanii nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. Valoarea premiului include si impozitul de 10% din valoarea acestuia.

 

 

 • Premiile din Categoria II - Premii Medii:

 

 • 2.1. Tragerile la sorti se vor realiza dupa cum urmeaza:

 

PREMIU Mediu

PERIOADA INSCRIERE

DATA EXTRAGERE

NR PREMII

NR REZERVE

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

15 iunie 2020, ora 00:00 - 28 iunie 2020, ora 23:59

30.06. 2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

29 iunie 2020, ora 00:00 - 5 iulie, ora 23:59 2020

7.07.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

6 iulie 2020, ora 00:00 - 12 iulie 2020, ora 23:59

14.07. 2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

13 iulie 2020, ora 00:00 - 19 iulie 2020, ora 23:59

21.07. 2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

20 iulie 2020, ora 00:00 - 26 iulie 2020, ora 23:59

28.07.2020

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

20 iulie 2020, ora 00:00 - 2 august 2020, ora 23:59

4.08.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

27 iulie 2020, ora 00:00 - 2 august 2020, ora 23:59

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

3 august 2020, ora 00:00 - 9 august 2020, ora 23:59

11.08.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

10 august 2020, ora 00:00 - 16 august 2020, ora 23:59

18.08.2020

3

9

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

3

9

Casti Beats by Dre model Solo 3

3

9

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

17 august 2020, ora 00:00 - 23 august 2020, ora 23:59

25.08.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

24 august 2020, ora 00:00 - 30 august 2020, ora 23:59

1.09.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

31 august 2020, ora 00:00 - 6 septembrie 2020, ora 23:59

8.09.2020

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

31 august, ora 00:00 - 13 septembrie 2020, ora 23:59

15.09.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

7 septembrie 2020, ora 00:00 - 13 septembrie 2020, ora 23:59

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

14 septembrie 2020, ora 00:00 - 20 septembrie 2020, ora 23:59

22.09.2020

3

9

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

3

9

Casti Beats by Dre model Solo 3

3

9

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

21 septembrie 2020, ora 00:00 - 27 septembrie 2020, ora 23:59

29.09.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

28 septembrie 2020, ora 00:00 - 4 octombrie 2020, ora 23:59

6.10.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

3

9

Casti Beats by Dre model Solo 3

3

9

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

5 octombrie 2020, ora 00:00 - 11 octombrie 2020, ora 23:59

13.10.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

12 octombrie 2020, ora 00:00 - 18 octombrie 2020, ora 23:59

20.10.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Trotineta Electrica Xiaomi model MI M365

19 octombrie 2020, ora 00:00 - 25 octombrie 2020, ora 23:59

27.10.2020

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

Boxa Karaoke Blaupunkt model PA15

26 octombrie 2020, ora 00:00 – 31 octombrie 2020, ora 23:59

3.11.2020

1

3

Casti Beats by Dre model Solo 3

1

3

 

 • 2.2.Premiile din Categoria II - Premii Medii vor fi acordate prin trageri la sorti ce se vor efectua de catre Organizator impreuna cu GHPR, agentia responsabila cu managementul castigatorilor, in fata unui notar public, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie.
 • 2.3. La tragerile la sorti pentru desemnarea castigatorilor premiilor din Categoria II, asa cum sunt definite la art. 8.2.1., participa toate inscrierile valide inregistrate in fiecare perioada de inscriere, prin intermediul SMS-ului sau a formularului electronic disponibil pe WEBSITE care au primit mesaj de confirmare si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase conform prevederilor prezentului Regulament. O inscriere valida este constituita si identificata prin urmatoarele elemente: numar de telefon mobil, data si cod unic.
 • 2.4. Un "interval de inscriere" este reprezentat de intervalul fiecarei perioade de Campanie conform art. 8.2.1.
 • 2.5. Ulterior fiecarei extrageri, baza de date de inscrieri valide pentru extragerea premiilor din Categoria II, se va reseta in asa fel incat la extragerea urmatoare pentru premiile din Categoria II, sa participe numai inscrierile valide efectuate in intervalul de timp urmator, conform Regulamentului si pentru care participantii NU au castigat vreun premiu instant, acordat prin momente norocoase.
 • 2.6. Castigatorii premiilor din Categoria II, oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri ori servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor.

 

 

 • Premiile din Categoria III - Instant:

 

 • In cadrul Campaniei vor fi acordate un numar de 20.000 premii instant constand in 6 (sase) doze de bere cu alcool Tuborg, in baza unor momente norocoase, exclusiv din intervalul 15.06.2020, ora 00:00 – 30.09.2020, ora 23:59. Premiile constand in 6 (sase) doze de bere cu alcool Tuborg nu au design special de premiu ele fiind identice cu produsele/pachetele de 6 doze de bere, aflate pe piata la vanzare.
 • Pentru fiecare premiu, acordat conform art. 8.3, se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleatoriu, cate un moment castigator (definite sub forma: zi, ora, minut) si, respectiv, cate un numar de ordine asociat fiecarui moment castigator (oricare dintre 1 si/sau 2) din intervalul 00:00 – 23:59 al fiecarei zile. Momentele castigatoare, respectiv numerele de ordine aferente acestora, vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, ce nu va fi facut public si vor fi setate intr-un soft/program informatic.
 • Va fi desemnat castigator al unui premiu instant, Participantul care introduce in Promotie, indiferent de modalitatea de inscriere (SMS sau WEBSITE) un cod valid la / sau dupa un moment castigator si al carui numar de ordine este acelasi cu numarul de ordine corespunzator momentului castigator respectiv (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm, iar numarul de ordine are valoarea 2. Va castiga Participantul care a introdus al 2-lea dupa momentul hh:mm in Contul sau un Cod valid).
 • Participantii care vor castiga un premiu instant vor primi, in functie de modalitatea de inscriere in Campanie, mesajul de la art 6.12.2 lit. c).
 • Daca intre doua momente castigatoare nu s-a introdus nici un cod valid in Campanie si astfel nu s-a putut desemna niciun castigator pentru primul moment castigator, prima inscriere valida (ce contine un cod valid) primita indiferent de modalitatea de inscriere utilizata (SMS sau Website) va fi considerata castigatoare pentru primul moment castigator. Desemnarea castigatorului aferent celui de-am doilea moment se va face doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator antecedent (de ex: daca un moment castigator este ora 10:41 si urmatorul este 12:07, iar intre cele 2 momente nu au fost introduse coduri valide, primul cod valid introdus dupa 12:07 va fi desemnat castigator pentru ora 10:41; al doilea cod valid trimis dupa desemnarea castigatorului pentru primul moment castigator va fi desemnat castigator pentru ora 12:07).
 • Punerea in posesie a premiilor instant de tip 6 (sase) doze de bere cu alcool Tuborg se va face pe loc in locatiile partenere mentionate in Anexa nr. 2 a prezentului Regulament (Benzinarii MOL si distribuitori autorizati ai Carlsrom Beverage Co SRL). Produsele de tip 6 (sase) doze Tuborg oferite cu titlu de premiu instant in cadrul prezentei Campanii vor fi puse la dispozitia benzinariilor MOL si a distribuitorilor autorizati, din stocurile proprii ale societatii Carlsrom Beverage CO S.R.L., fie direct, fie prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acesteia. Pentru a intra in posesia premiului instant potentialul castigator are obligatia de a preda reprezentantului Organizatorului din benzinaria MOL sau de la sediul distribuitorilor autorizati, capacul sau cheita pe care este inscriptionat codul inscris in promotie si desemnat castigator, iar acesta ii va inmana castigatorului in schimbul capacului/ cheitei cu codul inscris in promotie si desemnat castigator, premiul instant castigat.
 • Anterior inmanarii premiului, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL sau de la sediul distribuitorului autorizati, are obligatia de a verifica, pe loc, intr-o aplicatie special dedicata, pusa la dispozitie de catre Organizator, daca respectivul cod prezentat de catre Participant este castigator (a castigat un premiu instant in baza orelor norocoase) si daca a mai fost folosit pentru revendicarea vreunui premiu instant. Daca in urma consultatii aplicatiei dedicate, codul este valid castigator si nu a mai fost folosit pentru revendicarea vreunui premiu instant, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL sau de la sediul distribuitorului autorizat al Organizatorului, va valida respectivul cod in aceeasi aplicatie, va pastra capacul sau cheita pe care este inscriptionat codul inscris in promotie si desemnat castigator, si ii va inmana acestuia premiul instant castigat, respectiv un pachet cu 6 (sase) doze de bere Tuborg.

Daca in urma consultatii aplicatiei dedicata, codul nu este cel desemnat castigator, adica cel inscris de participant, si in urma caruia a primit mesajul de confirmare a castigarii unui premiu instant, sau codul a mai fost folosit pentru revendicarea unui premiu instant, reprezentantul Organizatorului din benzinaria MOL nu ii va inmana participantului premiul instant solicitat.

 • Premiile instant, constand in cate un pachet cu 6 (sase) doze de bere cu alcool Tuborg, vor fi inmanate DOAR persoanelor majore, care fac dovada varstei prin prezentarea cartii de identitate, reprezentantului Organizatorului din benzinaria MOL, in momentul revendicarii premiului. Neprezentarea actului de identitate pentru dovedirea varstei minime obligatorii pentru participare/revendicare premiu, duce la imposibilitatea inmanarii premiului revendicat.
 • Castigatorii premiilor instant au posibilitatea de a intra in posesia acestora pana la data maxima de 31 octombrie 2020 ora 23:59:59. Premiile neatribuite pana cel tarziu pe data 31 octombrie 2020, ora 23:59:59 vor fi anulate, urmand a fi returnate Organizatorului, acesta neavand nicio obligatie fata de castigatorii care nu si-au ridicat premiile pana la data de 31 octombrie 2020, ora 23:59:59.
 • Un cod unic, castigator al unui premiu instant, in baza momentelor norocoase, nu va intra in tragerile la sorti pentru premiile din categoria I (premiile mari) si/sau pentru premiile din categoria II (premiile medii).

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, PREVALIDAREA SI VALIDAREA PREMIILOR DIN CATEGORIA I – PREMII MARI si CATEGORIA II – PREMII MEDII

 

 • Revendicare Telefonica

 

 • Dupa fiecare extragere, fiecare potential castigator va fi contactat de un reprezentant al Organizatorului, in termen de 2 (doua) zile lucratoare, pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, in vederea revendicarii premiului castigat. Reprezentantul Organizatorului va efectua maxim 3 apeluri in acest termen. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire, persoana respectiva nu raspunde sau respinge apelul etc.), acestuia i se va trimite un SMS de notificare, fiind anuntat ca in termen de 24 de ore din acel moment trebuie sa apeleze numarul de infoline in vederea revendicarii premiului.
 • In cazul in care potentialul castigator nu contacteaza Agentia, prin intermediul numarului de infoline pus la dispozitie, in termenul specificat, acesta va fi invalidat, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, acesta din urma avand dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora. Rezervele vor fi contactate respectandu-se procedura mentionata in prezentul Regulament.
 • Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in               eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campania.

In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:

 1. Declare urmatoarele informatii:

- Confirmarea participarii;

- Confirmarea codului promotional desemnat castigator;

- Confirmarea detinerii in original a capacului/cheitei cu codul promotional desemnat castigator;

- Datele personale: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare a premiului prin curier, in cazul premiilor din Categoria II (Trotinete electrice Xiaomi, boxe karaoke Blaupunkt, casti audio Beats by Dre).

 

 1. Trimita urmatoarele documente:

- fotocopie a actului de identitate

- fotocopie a capacului/ cheitei pe care este inscriptionat codului unic desemnat castigator, astfel incat codul unic sa fie vizibil.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la primirea link-ului, acesta va fi invalidat, va pierde dreptul de a-i fi atribuit premiul si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.

 

In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 2 (doua) zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii.

 

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele enumerate la art. 9.1.3 lit. b), in maximum 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 2 (doua) zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

 • Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termern de 5 (cinci) zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

 

 • Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor, localitatea de domiciliu si premiile castigate de acestia, comunicarea acestor date si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii obligatorii de validare a castigatorului.

 

 • Prevalidare electronica:

 

 • Prin apelul de revendicare telefonica descris mai sus (art. 9.1.), in scopul prevalidarii electronice, potentialului castigator ii sunt solicitate, spre a fi trimise Organizatorului prin incarcarea intr-o pagina web, accesand link-ul securizat primit prin e-mail sau SMS (coordonate comunicate exclusiv castigatorilor in momentul in care are loc revendicarea telefonica) in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la momentul revendicarii premiului, urmatoarele:
 1. fotocopie a actului de identitate
 2. fotocopie a capacului/ cheitei pe care este inscriptionat codului unic desemnat castigator, astfel incat codul unic sa fie vizibil.

 

 • Validarea finala a premiilor din Categoria II – Premii medii:

 

 • 3.1. Dupa ce Organizatorul intra in posesia documentelor solicitate la art. 9.2.1, premiul va fi considerat validat, iar castigatorul este indreptatit sa intre in posesia acestuia.
 • 3.2. Premiile vor fi fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii preliminare.
 • 3.3. Validarea finala va avea loc la momentul prezentarii curierului la adresa indicata de potentialul castigator in vederea predarii premiului. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator in Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului, cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator si cu cele imprimate pe capacul/cheita cu codul promotional desemnat castigator. Daca acestea corespund, castigatorul va fi validat si la solicitarea Organizatorului capacul/cheita ce contine codul desemnat castigator vor fi preluate de curierul care va preda premiul, iar cei doi vor semna Procesul verbal de validare finala si atribuire a premiului. In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul constata existenta oricaror neconcordante intre datele comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de acesta conform actului sau de identitate si/sau capacul/cheita cu codul promotional, sau daca castigatorul nu prezinta curierului documentele solicitate conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.
 • 3.4. Procesul verbal de validare si atribuire a premiului, completat cu urmatoarele date personale ale castigatorului: nume, prenume, adresa, numar de telefon si codul promotional cu care s-a inregistrat in Campanie si a castigat premiul care i se atribuie o data cu acest Proces verbal, va fi semnat de castigator si de reprezentantul Organizatorului in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator.
 • 3.5. In masura in care potentialii castigatori indeplinesc toate conditiile de participare impuse de Regulament, atunci acestia vor fi validati si vor intra in posesia premiului. In cazul in care niciunul din participantii extrasi ca rezerve pentru castigarea premiului nu indeplinesc conditiile mentionate in prezentul Regulament si nu pot fi validati final, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului urmand a nu mai fi atribuit.

 

 • Validarea finala a premiilor din Categoria I - Premiile mari:

 

 • Dupa finalizarea prevalidarii, la solicitarea Organizatorului, potentialii castigatori ai premiilor din Categoria I vor fi contactati de un curier in vederea predarii, in termen de 1 (o) zi lucratoare de cand a fost contactat de catre acesta, a capacului/cheitei ce contine codul promotional extras castigator, in original si nedeteriorat/a. Predarea capacului/ a cheitei cu codul extras castigator a unui premiu Mare se va face in baza unui Proces Verbal de predare-primire semnat de ambele parti, in doua exemplare: un exemplar ramane la castigator, iar un exemplar se intoarce la Organizator prin intermediul curierului.
 • Dupa ce capacul/cheita ce contine codul promotional desemnat castigator intra in posesia reprezentantului Organizatorului si daca toate conditiile anterioare au fost respectate, participantul poate fi considerat castigator final si are dreptul sa intre in posesia premiului.
 • Organizatorul este direct responsabil de punerea in posesie a premiilor Mari, din Categoria I.
 • Toate detaliile concrete legate de intrarea in posesie a premiilor vor fi stabilite cu castigatorul fiecarui premiu in parte si vor fi puse in posesia castigatorilor in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii acestuia.

 

 • ALTE DISPOZITII

 

 • Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si formularele electronice ce se vor derula intre reprezentantii Organizatorului si potentialii castigatori vor fi inregistrate.
 • In situatia in care unul sau mai multi potentiali castigatori isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestora un numar de fax sau o adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul va fi invalidat.
 • In situatiile in care:
 1. un potential castigator furnizeaza, la revendicare, informatii incomplete, eronate sau neconforme realitatii; sau
 2. un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat/nu poate fi contactat de Organizator sau
 3. un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament; sau
 4. un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita pana la data inceperii Campaniei,
 5. un potential castigator nu are drept de participare conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament
 6. potentialul castigator a incercat sa fraudeze mecanismul Campaniei

premiul sau castigul acestuia va fi invalidat.

 • In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiul Participantilor extrasi ca rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi si temenele de timp sunt acelasi ca in cazul primilor pontentiali castigatori extrasi.
 • In cazul in care potentialul castigator nu doreste ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator prin agentii desemnati de acesta, acesta va fi validat dupa procedura prevazuta in prezentul Regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.
 • Validarea castigatorului Campaniei nu implica si nu este conditionata de obtinerea acordului pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
 • Dupa inmanarea premiilor, orice obligatie a Organizatorului fata de castigatori inceteaza.
 • Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
 • Taxele privind expedierea premiilor vor fi suportate de Organizator.
 • Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant ori se inscriu mai putini Participanti decat numarul Premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor fi returnate Organizatorului si vor ramane la dispozitia acestuia.
 • Numele castigatorilor vor fi afisate pe site-ul campaniei “TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!” www.tuborg.ro, fara a depasi termenul de 10 zile lucratoare din momentul stabilirii calitatii de castigator final.

 

SECTIUNEA 10. APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE

 

 • In vederea obtinerii de informatii referitoare la Campanie, la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe etichetele produselor participante, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de Infoline 021/207.00.78 (numar cu tarif normal in toate retelele de telefonie, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 – 18:00, exclusiv sarbatorile legale), in perioada 15.06.2020-31.10.2020. Prin apelarea numarului de Infoline, participantii pot de asemenea solicita informatii referitoare la motivele pentru care anumite inscrieri in Campanie au fost invalidate.
 • In cazul in care un Participant va apela numarul de Infoline al Campaniei in afara programului de lucru mentionat in prezentul Regulament, acestuia i se va comunica, printr-un mesaj inregistrat, intervalul orar in care poate obtine informatii despre Campanie.

 

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

 

 • Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra capacelor/cheitelor ce contin coduri promotionale participante in prezenta Campanie. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra capacelor/cheitelor ce contin coduri promotionale castigatoare nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevazute de prezentul Regulament.
 • Prin participarea la Campanie, toti Participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si a eventualilor castigatori.
 • Organizatorul si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a Premiilor sau dupa termenul de revendicare a Premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:
 1. Tentativele de participare efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar de telefon (prin SMS) decat cel mentionat in Regulament;
 2. Mesajele/formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte, trimise prin SMS sau inscrise prin formularele de preluare date;
 3. Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu alte coduri, coduri alfanumerice ce nu contin produse participante conform confitiilor exprimate in prezentul regulament, coduri promotionale din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
 4. Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de retelele de telefonie mobila sau de oricare alte defectiuni sau probleme tehnice independente de vointa si puterea de control a Organizatorului si a societatilor implicate in organizarea prezentei Campanii;
 5. Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defectiuni tehnice independent de vointa si puterea de control a Organizatorului si a societatilor implicate in organizarea prezentei Campanii;
 6. Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc interfetele, cat si alte servicii de care functionalitatea interfetelor sau a numarul de SMS sunt dependente si nu pot functiona, daca prin aceasta, interfetele sau numarul de SMS ale Campaniei nu pot fi accesate in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
 7. Expedierea fotocopiilor codurilor promotionale in afara termenului de prevalidare, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator;
 8. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS sau a fost completat in formularele de participare nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic online la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
 9. Situatiile in care numarul de telefon furnizat de Participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
 10. Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod promotional care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel Participant care face dovada ca indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 • detine capacul/cheita ce are inscriptionat codul extras castigator; si
 • este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere si al numarului de telefon de pe care a realizat inscrierea in Campanie;
 1. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
 2. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/ consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila;
 3. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului  in pagina de web a consumatorilor datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens de date;
 4. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.
  • Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor.
  • Codurile tiparite pe partea exterioara sau interioara a Produselor participante, cat si codurile printate pe produse similare insa ale altor branduri ale Organizatorului sau ale unor competitor ai Organizatorului sunt invalide pentru participarea la prezenta Campanie.
  • Dovada de expediere a SMS-urilor de participare nu reprezinta si dovada primirii acestora de catre Organizator.
  • Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare/formularele de participare care contin informatii false ori vadit eronate (de exemplu, dar fara a se limita la mesaje ce nu contin coduri promotionele) si care nu indeplinesc conditiile de validare.
  • Participantii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis la numarul de SMS cu tarif normal din acest Regulament. De asemenea, Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului in cazul in care se vor inscrie online.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care prin comportamentul sau fraudulos afecteaza bunul mers sau desfasurarea Campaniei.
  • Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si ca este de acord cu urmatoarele:
 5. Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 6. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea Premiilor;
 7. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a Premiilor si Participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
 8. Participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament.
  • Dupa data incheierii Campaniei, Produsele participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei.
  • Produsele participante la Promotie vor putea fi achizitionate in limita stocului disponibil. Organizatorul nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu suplimentarea stocurilor de produse participante, care prezinta pe ambalaj insemnele Campaniei si detalii privind mecanismul promotional. Dispozitiile art. 4.4. se aplica in mod corespunzator.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 

12.1.    Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

 1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen si in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie precum si in conditiile prevazute la art. 3.3. de mai sus. Anuntarea incetarii Campaniei se va face prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, inclusiv prin intermediul paginii web www.tuborg.ro.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente material din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

15.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3 In intelesul prezentului Regulament, constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dara fara a se limita la acestea:

 1. pierderea bazelor de date care contin participarile, din motive independente de vointa si puterea de control a Organizatorului;
 2. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
 3. tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

Daca durata cazului de forta majora depaseste 10 zile, Organizatorul poate decide incetarea Campaniei, notificand in acest sens participantii, prin publicarea unui anunt pe pagina web www.tuborg.ro

 

 

 

SECTIUNEA 16. SESIZARI

 

16.1. Participantii la Campanie pot depune orice sesizari referitoare la modul de desfasurare a prezentei Campanii, in forma scrisa la adresa Organizatorului situata in Bd Biruintei nr. 89, Oras Pantelimon, judet Ilfov sau la adresa de e-mail: promotuborg@mhmr.ro, cu semnalarea in titlul mesajului “TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!”. Organizatorul va analiza sesizarile primite in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii lor si va comunica Participantilor un punct de vedere in acest sens.

 

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

 

17.1 Prin inscrierea la aceasta Campanie, Participantii declara ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament .

17.2 Regulamentul va fi disponibil in mod gratuit pe WEBSITE sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la adresa Bd Biruintei nr. 89, Oras Pantelimon, judet Ilfov .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!

15 iunie 2020- 31 octombrie 2020

 (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii sai

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”).

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor (indicate in cuprinsul prezentului Regulament si al Anexei nr.1) vor fi prelucrate de catre:

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL cu sediul  în Bucureşti, Bulevardul Unirii 27, bl.15, sc.2, et.1, ap.24, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11906/1994, avand Codul Unic de inregistrare 5857302, atribut fiscal RO (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)

si

prin intermediul GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CUI RO 10596424, reprezentata prin Irina Roncea, in calitate de Director General Adjunct, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in continuare “Imputernicit”)

prin intermediul MULLEN LOWE PROFERO S.A., persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp B, Etaj 3, Modul C, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5642/2013, Cod unic de inregistrare RO 31582189, reprezentata de Andreea Dinescu, in calitate de Director General, in calitate de subimputernicit al GHPR (denumita in cele ce urmeaza „Subimputernicit”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Societatea United Romanian Breweries Bereprod SRL, persoana de contact: Laura Ionita, adresa: Pantelimon, Ilfov, bd. Biruintei, nr. 89, telefon: 0372.138.250, email: Laura_Ionita@tuborg.ro;

 

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participantii care se inscriu prin sms se prelucreaza urmatoarele date:

 • numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

 

Pentru participantii care se inscriu prin web se prelucreaza urmatoarele date:

 • nume;
 • prenume;
 • numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;
 • adresa de e-mail;
 • data nasterii;

Pentru castigatorii premiilor acordate prin tragere la sorti (premiile categoriei I si categoriei II) se prelucreaza urmatoarele date:

 • nume;
 • prenume;
 • numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;
 • adresa de e-mail
 • data nasterii
 • codul numeric personal
 • adresa de domiciliu, pentru livrarea premiilor
 • localitatea de resedinta/domiciliu
 • Voce
 • Semnatura
 • Seria si numarul actului de identitate

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru indeplinirea obligatiilor fiscale si pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.

Adresa de domiciliu va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor si doar participantilor castigatori, validati.

 1. Scopul si temeiul juridic al procesarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator direct precum si prin intermediul Imputernicitilor si Subimputernicitului (mentionati in prezenta Anexa) in vederea organizarii si desfasurarii Campaniei.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri si conformtemeiurilor descrise la litere a)-b) de mai jos, respectiv obligatia legala [art.6, alin. 1, lit. c) din GDPR] si interesul legitim  [art.6, alin. 1, lit. f) din GDPR]:

 1. Organizarea si desfasurarea Campaniei – actiune de promovare a produselor Organizatorului; desemnarea si validarea castigatorilor; atribuirea premiilor; solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei; pentru formularea de aparari in instanta/in fata altor organe de activitate jurisdictionala si/sau proceduri judiciare sau administrative; (interesul legitim al Organizatorului) Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie (interesul legitim al Organizatorului).
 2. Plata impozitelor cu retinere la sursa si raportarea catre autoritatile publice competente (conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), publicarea numelui castigatorilor si premiile acordate (conform OG nr. 99/2015); verificarea vasrstei minime de participare la Campanie (Campania presupune promovarea unor bauturi alcoolice, atribuirea inter alia a unor premii constand in bauturi alcoolice); activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatie legala a Organizatorului).

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului precum si Subimputernicitului: MEDIAPOST HIT MAIL SA si GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A si MULLEN LOWE PROFERO S.A.

De asemenea, datele cu caracater personal vor mai fi dezvaluite catre: autoritati, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, consultantilor juridici si fiscali ai Operatorului,  societatilor prestatoare de servicii de curierat prin intermediul carora se va efectua livrarea premiilor din categoria II (premii medii) catre castigatori.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 60 de zile de la incheierea Promotiei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator, astfel:

 1. datele castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei – vor fi stocate pana la solutionarea contestatiilor, perioada mentionata in regulament;
 2. datele castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei – vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului si Subimputernicitilor obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 60 de zile de la incheierea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotia „TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!”.

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0372.138.250, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Pantelimon (Ilfov), Bulevardul Biruintei, nr. 89, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dataprotection@tuborg.ro.

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitii primesc date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitilor. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului precum si Subimputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Regulamentul campaniei promotionale

TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!

Lista centrelor de premiere in care se poate face ridicarea premiilor constand in pachet 6 doze bere cu alcool Tuborg, este urmatoarea:

BENZINARII MOL

Nr.

Localitate

Denumire Statie MOL

ADRESA statie MOL

1

Bors

Bors 2 -Soseaua Borsului

Sos. Borsului nr.110, judetul Bihor(intrare in tara pe dreapta)

2

Oradea

Oradea 1 – Clujului

Calea Clujului  nr.231A.

3

Oradea

Oradea 2 – Decebal

Bd. Decebal nr.51.

4

Oradea

Oradea 5 – Episcopia

Str Stefan cel Mare nr 89

5

Oradea

Oradea 6 Borsului

Soseaua Borsului, nr. 39

6

Oradea

SALONTA/ZOLTAM MULTILEVEL

CALEA ORADIEI NR 55

7

Oradea

Oradea 4 – Dimitrie Cantemir

Str.Dimitrie Cantemir nr.26-30, jud.Bihor

8

Oradea

Oradea 7 – Mestesugarilor

Str. Mestesugarilor, Nr.32A, Oradea, Jud. Bihor

9

Bistrita

Bistrita – Calea Moldovei

Calea Moldovei nr 56

10

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 1 – Observatorului

Str. Observatorului nr. 76-78

11

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 2 – Dorobantilor

Calea Dorobantilor nr.58-60

12

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 3 – Maresal Ion Antonescu

Bd. Maresal Ion Antonescu fn.

13

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 4 – Teodor Mihali (Vlaicu)

Str Teodor Mihali Fn

14

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 5 – Calea Turzii

Calea Turzii nr.158

15

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca 6 – 1 Decembrie 1918

Bdul 1 Decembrie 1918 fn.

16

Turda

Turda – Stefan cel Mare

Str. Stefan Cel Mare nr.22

17

Turda

Turda 2 Calea Clujului

Calea Clujului, nr. 120, jud. Cluj

18

Baia Mare

Baia Mare 1 – Bd. Bucuresti

Bd. Bucuresti nr.40 A

19

Baia Mare

Baia Mare 2 – Vasile Alecsandri

Str. Vasile Alecsandri fn.

20

Baia Mare

Baia Mare 3

Str Victoriei nr 167

21

Zalau

Zalau – Mihai Viteazul

Str. Mihai Viteazul fn.

22

Carei

Carei – 25 Octombrie

Str. 25 Octombrie nr. 112

23

Satu Mare

Satu Mare 1 – Botizului

Str. H. Coanda fn.

24

Satu Mare

Satu Mare 2 – Aurel Vlaicu

Str Aurel Vlaicu nr.74

25

Satu Mare

Satu Mare 3 – Careiului

Str. Drumul Careiului nr.7 (dupa Kaufland)

26

Arad

Arad 2 – Zimandului

Str. Zimandului  nr.3.

27

Arad

Arad 1 – Iuliu Maniu

Bdul. I. Maniu nr. 56.-62.

28

Arad

Arad 4- Calea Radnei

Calea Radnei, nr. 294

29

Arad

Chisineu Cris

str Infratirii nr 55

30

Arad

Arad 3-Aurel Vlaicu

Bdul Aurel Vlaicu nr 244-246

31

Vladimirescu Sat

Vladimirescu – DN 7 jud Arad

DN 7, Km. 534 + 310, Sat Vladimirescu, Jud. Arad

32

Caransebes

Caransebes

E 70, KM 458, Paltinis, jud Caras-Severin

33

Resita

Resita 1 – Republicii

DN 58B, Str. Republicii

34

Resita

Resita 2 – Timisoarei

B-dul Timisoarei, Nr. 1A, Resita, Jud. Caras Severin

35

Deva

Deva – Zarandului

DN 7, Calea Zarandului

36

Hunedoara

Hunedoara 1 – Traian

Intersectia Bd. Traian cu Bd. Dacia

37

Hunedoara

Ilia

DN km 414+400

38

Hunedoara

Brad

str Vanatorilor nr 108

39

Orastie

Orastie – Armatei

DN 7, Str. Armatei fn.

40

Hunedoara

Hunedoara 2 – Avram Iancu

Str. Avram Iancu, Nr. 20, Hunedoara, Jud. Hunedoara

41

Petrosani

Petrosani 2 – Ion Creanga

Intersectia DN66 cu str.Ion Creanga

42

Petrosani

Petrosani 1 – Aviatorilor

Str.  Aviatorilor, Nr. FN, Petrosani, Jud. Hunedoara

43

Lugoj

Lugoj – Semenicului

Str. Semenicului fn.

44

Timisoara

Timisoara 3 – Miresei

Str. Miresei nr. 1.

45

Timisoara

Timisoara 2 – Republicii

Bd. Republicii nr.12A.

46

Timisoara

Timisoara 7

Calea Aradului nr. 60

47

Timisoara

Timisoara 6

Calea Lugojului nr.86

48

Timisoara

Timisoara 5 – Constantin Brancoveanu

Bdul L.Rebreanu inters.Bdul Const.Brancoveanu

49

Timisoara

Timisoara 8 Dumbravita

comuna Dumbravita, str. Bela Bartok FN

50

Timisoara

Timisoara 9 – Rebreanu

Bulevardul Liviu Rebreanu. Timisoara, Jud. Timis

51

Timisoara

Timisoara 1 – Liviu Rebreanu

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, Nr 9

52

Bucuresti

Bucuresti – Colentina

Sos. Colentina nr. 374E

53

Bucuresti

Bucuresti – Otopeni 1 – AMOCO

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 127C.

54

Bucuresti

Bucuresti – Fundeni

Sos. Fundeni nr. 161.

55

Bucuresti

Bucuresti – Postavarul

Sos. Postavarului nr. 24.

56

Bucuresti

Bucuresti – Odai

Sos. Odai nr.425.-431.

57

Bucuresti

Bucuresti – Turnu Magurele

Str. Turnu Magurele  nr.110.-112.

58

Bucuresti

Bucuresti – Ramnicu Valcea

Str. Ramnicu Vâlcea  nr.12.

59

Bucuresti

Bucuresti – Iuliu Maniu

Str.  Iuliu Maniu nr. 15B.

60

Bucuresti

Bucuresti – 13 Septembrie

Calea 13 Septembrie 204-206A, sect. 5

61

Bucuresti

Bucuresti – Berceni

Str. Mariuca nr. 67, sect. 4

62

Bucuresti

Bucuresti – Pallady No. 66

B-ul Theodor Pallady nr 66,Sect. 3

63

Bucuresti

Bucuresti – Pallady No. 117 -199

Bd. Th Pallady nr. 117 – 199

64

Bucuresti

Bucuresti- sos. Chitilei

ECO SELECT SRL-CHITILIEI,Sector 6,Bucuresti

65

Bucuresti

Bucuresti – Corneliu Coposu

Bd. Corneliu Coposu nr. 14

66

Bucuresti

Bucuresti -  Gara de Nord

Str. Dinicu Golescu nr 29 sect. 1

67

Bucuresti

Bucuresti – Valea Cascadelor

Str. Valea Cascadelor nr 26, Sector 6, Bucuresti

68

Bucuresti

Pipera

sos Bucuresti-Nord nr 20

69

Bucuresti

Bucuresti – Otopeni 2 – Mc Donalds

DN1, km13+00

70

Bucuresti

Bucuresti – Giurgiului

Sos Giurgiului nr.200, sect.4

71

Bucuresti

Bucuresti – Iriceanu

Str serg.Ion Iriceanu nr 25-53, sect 4

72

Bucuresti

Bucuresti – Militari

Bdul Iuliu Maniu nr.205-215 sect.6

73

Bucuresti

Bucuresti – Lujerului

Str.Lujerului fn.,sect.6

74

Bucuresti

Bucuresti – Giulesti

Calea Giulesti nr.39/Pod Grant, sect.6

75

Bucuresti

Bucuresti – Chiscani

Str. Chiscani nr.1 (Inters.Podul Grant), sect.1

76

Bucuresti

Bucuresti – Barbu Vacarescu

Str.Barbu Vacarescu nr.62-72, sect.2

77

Bucuresti

Bucuresti – 1 Mai

B-dul Ion Mihalache, Nr. 176, Sector 1, Bucuresti

78

Bucuresti

Bucuresti – Otopeni 3 – Bucurestilor

Calea Bucurestilor, Nr.224D, Otopeni, Judetul Ilfov

79

Bucuresti

Bucuresti – Oltenitei

Soseaua Oltenitei, Nr. 83 A, Sector 4, Bucuresti

80

Bucuresti

Bucuresti – Decebal

Bd Decebal Nr. 23 Sect 3, Bucuresti

81

Bucuresti

Bucuresti – Timpuri Noi

Calea Vacaresti, Nr. 132 – 134, Sector 4, Bucuresti

82

Bucuresti

Bucuresti – Progresului

Strada Progresului, Nr. 154, Sector 5, Bucuresti

83

Bucuresti

Bucuresti – Barbu Vacarescu 2

Strada Barbu Vacarescu, Nr. 164B, Sector 2, Bucuresti

84

Bucuresti

Bucuresti – Colentina 2

Sos Colentina 258 – 260, Sector 2, Bucuresti

85

Bucuresti

Bucuresti – Pacii

Bd Iuliu Maniu Nr.194 Sect.6, Bucuresti, 61125

86

Bucuresti

Bucuresti – Caramfil

 Str. N. Caramfil 76-80, sect1, Bucuresti, 014146

87

Bucuresti

Bucurestiu – Iuliu Maniu 2

Bd Iuliu Maniu Nr 8, Sector 6, Bucuresti

88

Bucuresti

Bucuresti – 13 Septembrie 2

Calea 13 Septembrie nr. 293-297, sector 5, Bucuresti

89

Bucuresti

Bucuresti – Virtutii 2

Sos. Virtutii nr. 22A, Sector 6, Bucuresti

90

Pantelimon

BIRUINTEI,NR.3

BIRUINTEI,NR.3

91

Aiud

Aiud – Transilvaniei

Str. Transilvaniei nr. 95

92

Alba

Alba Iulia-Clujului

Str.Clujului fn.

93

Calnic

A1 NORD CALNIC KM 38 / MSS NISAN SRL

Autostrada A1, Lot 7 Nord, km 38+500 dreapta, Tronson Orastie – Sibiu, km 43+855, UAT Câlnic, Jud. Alba

94

Calnic

A1 SUD CALNIC KM 39 / MSS NISAN SRL

Autostrada A1, Lot 7 Sud, km 39+400, stanga, Tronson Orastie – Sibiu, km 24+110, UAT Câlnic, Jud. Alba

95

Sebes

Sebes – Drumul Sibiului

Str. Drumul Sibiului fn

96

Sebes

Sebes 2 – Bena

str. Augustin Bena nr. 92, Sebes, jud. Alba

97

Brasov

Brasov 1 – Calea Bucuresti

Calea Bucuresti nr. 101

98

Brasov

Brasov 2 – Cristianului

Sos. Cristianului nr. 8A.

99

Brasov

Brasov 3 – Grivitei

Bd. Grivitei  nr.2A.

100

Brasov

Brasov 4-Calea Feldioarei

Str.Feldioarei fn(spre Sighisoara)

101

Codlea

Codlea

str.Barsei, nr.36, jud.Brasov

102

Fagaras

Fagaras

str.Tudor Vladimirescu , nr.78B, jud.Brasov

103

Sacele

Brasov 5

Calea Bucuresti nr 4, Sacele

104

Rupea

Rupea

str. PE HILL, nr. 1, DN 13, loc. Rupea, oras Rupea, jud. Brasov

105

Rasnov

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

Calea Brasovului F.N. (DN 73)

106

Dej

Dej

str. Valcele fn

107

Floresti

Floresti

Str. Avram Iancu FN, Com Floresti, jud. Cluj (DN E60 km.487+875 dreapta)

108

Huedin

Huedin

Strada Horea , Nr.215, Jud Cluj

109

Sfantu Gheorghe

Sfantu Gheorghe – 1 Decembrie 1918

Bd. 1 Decembrie 1918 fn.

110

Targu Secuiesc

Targu Secuiesc – 1 Decembrie 1918

Str 1 Decembrie 1918 fn

111

Gheorghieni

Gheorgheni – Kossuth

Str. Kossuth nr. 201.

112

Gheorghieni

Gheorgheni – Gabor Aron

Str. Gabor Aron nr.41,

113

Miercurea Ciuc

Miercurea Ciuc – Brasovului

Str. Brasovului fn.

114

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc – Beclean

Str. Beclean  nr.14.

115

Odorheiu Secuiesc

Odorheiu Secuiesc 2

Str. Nicolae Balcescu

116

Ernei

Targu Mures 3

Comuna Ernei  , nr,.630B

117

Ludus

Ludus

Str. Republicii, nr. 58,Ludus,jud. Mures

118

Reghin

Reghin – Iernutei

Str. Iernuteni 32C-34

119

Sighisoara

Sighisoara – Mihai Viteazul

Str.Mihai Vireazul fn.

120

Sovata

Sovata

str. Praidului FN ( str.Primaverii, nr.58), jud.Mures

121

Targu Mures

Targu Mures 1 – Gheorghe Doja

Str. Gheorghe Doja nr. 76.

122

Targu Mures

Targu Mures 2 – 1 Decembrie 1918

Bdul 1Decembrie 1918 nr.242

123

Tarnaveni

Tarnaveni-Armatei

Str Armatei, nr 121, Jud Mures

124

Targu Mures

Bdul Pandurilor nr 53 A,

Bdul Pandurilor nr 53 A,

125

Medias

Medias – Pacii

Str. Pacii fn.

126

Sibiu

Sibiu 1 – Alba Iulia

Str. Alba Iulia fn.

127

Sibiu

Sibiu 2 – Vasile Milea (Selimbar)

Str. Sibiului nr. 1

128

Vestem

Sibiu Vestem

Sat Vestem, Comuna Selimbar (DN 1 int.DN7)

129

Sibiu

Sibiu 5 – Calea Surii Mari FN

Calea Surii Mari FN

130

Buzau

Buzau 1 – Unirii

Bd Unirii nr 234

131

Buzau

Buzau 2 -Maracineni

DN 2 KM.116+300Com.Maracineni, Jud. Buzau

132

Buzau

Buzau/ Str.Soseaua Spatarului,nr 2

Str.Soseaua Spatarului,nr 2, jud.Buzau

133

Cernavoda

Cernavoda

Str. Medgidia nr. 1

134

Constanta

Constanta 1 – Mangaliei

Str. Mangaliei fn.

135

Constanta

Constanta 3 – Palazu Mare

DN2A 202+450km

136

Constanta

Eforie

Bdul Republicii nr 131

137

Constanta

Constanta 6 Vlaicu

Intrarea pasajului nr 9

138

Constanta

Constanta 2 – Tomis

B-dul Tomis, Nr. 310D, Constanta, Jud. Constanta

139

Constanta

Constanta 4 – Dezrobirii

Str. Dezrobirii, Nr. 82B, Constanta, Jud. Constanta

140

Constanta

Constanta 5 – Bratianu

Sos. I.C. Bratianu, Nr. 50C, Constanta, Jud. Constanta

141

Braila

Braila – Calea Calarasilor

Calea Calarasilor fn. (intrare dinspre Slobozia)

142

Galati

Galati 2 – Traian

Str. Traian nr. 2

143

Galati

Galati 1 – Cosbuc

Str. Teodor Neculuta nr. 24

144

Galati

Galati 3 – Sos. Galati – Tecuci

Sos. Galati Tecuci km 0

145

Slobozia

Slobozia – DN 2A, KM 62

DN 2A, km 62, jud Ialomita

146

IALOMITA

Movilita

Com Movilita , Calea Bucuresti nr 5

147

Tulcea

Tulcea

str Barajului nr 3 , Tulcea

148

Focsani

Focsani 1 – Independentei

Bd Independentei nr. 28

149

Focsani

Focsani 2 – Calea Bucuresti

B-dul Bucuresti F.N., jud.Vrancea

150

Bacau

Bacau – 9 Mai

Str. 9 Mai nr 84

151

Onesti

Onesti – Marasesti

Calea Marasesti fn

152

Bacau

Comanesti

strada Vasile Alecsandri nr. 18

153

Onesti

SC Arbisav 42 SRL

Calea Marasesti fn

154

Botosani

Botosani – Mihai Eminescu

Intersectia Calea nationala cu str. M. Eminescu

155

Iasi

Iasi 1 – Pacurari

Str. Pacurari nr. 97-99

156

Iasi

Iasi 4 – Nicolina

sos. Nicolina nr. 7, Iasi

157

Iasi

Iasi Miroslava

sat Bratuleni, iesirea spre Targu Frumos

158

Iasi

Iasi 6

Sos. Bucium, nr 53D

159

Iasi

Iasi 2 – Silvestru

Intersectia Silvestru-Pod de piatra f.n.

160

Piatra Neamt

Piatra Neamt – Traian

Bld. Traian nr. 179

161

Piatra Neamt

Piatra Neamt 2

str Petru Movila nr 112-114

162

Roman

Roman – Roman Musat

Str. Roman Musat nr. 21

163

Targul Neamt

Targu Neamt

Bld. Mihai Eminescu nr 18

164

Gura Humorului

Gura Humorului

Str Stefan Cel Mare nr 128 BIS

165

Radauti

Radauti

Calea Bucovinei FN

166

Suceava

Suceava – Traian Vuia

Str.Traian Vuia cu Calea Unirii

167

Barlad

Barlad

str.Republicii, nr.316, jud.Vaslui

168

Vaslui

Vaslui 1

str.Petru Rares , nr.39, jud.Vaslui

169

Vaslui

Vaslui 2

str. Stefan cel Mare, 260, jud.Vaslui

170

Campulung

Campulung

Str. Alexandru cel Bun, nr. 1A, Campulung

171

Pitesti

Pitesti 1 – N.Balcescu (Bucuresti)

Bd. Nicolae Balcescu fn

172

Pitesti

Pitesti 3 – Autostrada – Km 80

Autostrada Bucuresti – Pitesti, Km 80+700, com. RATESTI (Arges)

173

Pitesti

Pitesti 4 – Intrare Autostrada

DN 65B, km 3+721

174

Pitesti

Pitesti 2 – Balcescu 85

Bdul. Nicolae Balcescu, Nr. 85, Pitesti, Judetul Arges

175

Pitesti

Pitesti 5 – Republicii

Str. Republicii, Nr. 220, Pitesti, Judetul Arges

176

Pitesti

Pitesti 6 – Balcescu 206

B-dul Nic. Balcescu, Nr. 206, Pitesti, Jud. Arges

177

Targoviste

Targoviste – Mihai Bravu

Str. M. Bravu fn (iesire spre Brasov)

178

Targoviste

Targoviste 2 / DEFIRA COM SERV SRL

Calea Bucuresti, Nr 164

179

Targoviste

Targoviste 3 – Baltaretu

Str. Col. Dumitru Baltaretu 74, Targoviste, Judetul Dambovita

180

Autostrada A1 Buc- Pitesti

Autostrada A1 km 49

Autostrada A1 Buc- Pitesti Km.49+280 stg, Jud. Dambovita

181

Giurgiu

Giurgiu – Bucurestiului

Sos. Bucuresti nr. 152

182

Adunatii Copaceni

Adunatii Copaceni

sos. Bucuresti – Giurgiu nr. 4, Ad. Copaceni, jud.Giurgiu

183

Ploiesti

Ploiesti 1 – Postei

Str. Postei  nr. 60. (Parcul Stejarelor)

184

Ploiesti

Ploiesti 2 – Strandului

Str. Strandului nr. 42, Ploiesti, jud. Prahova

185

Ploiesti

Ploiesti 3 – DN 1, Km 63

DN1, km 63+00

186

Ploiesti

Ploiesti4 / SC NICRIS PETROCARS FUELL SRL

Bdul Grigore Cantacuzino FN,

187

Ploiesti

Floresti Prahova/ SC TIANA RATIGO SRL

Str. DN1 -Paralela 45” ,  Nr 750 , Sat Floresti,comuna Floresti, jud. Prahova

188

Valeni

Valeni Prahova

str. Nicolae Iorga, nr.133

189

Busteni

Bulevardul Independentei nr. 2B

Bulevardul Independentei nr. 2B

190

Alexandria

Alexandria – DN 6

DN6, km 87, jud.Teleorman

191

Calafat

Calafat

calea Craiovei nr. 172

192

Craiova

Craiova 1 – Brestei

Str. Brestei 114

193

Craiova

Craiova 2 – Decebal

Str. Decebal nr.25

194

Craiova

Craiova 3 – Calea Severinului

Str. Nicolae Titulescu Nr. 173

195

Craiova

Craiova 4 – Unirii(Parc)

Calea Unirii nr. 206

196

Craiova

Craiova 5 – Decebal

Strada Decebal, Nr. 17, Craiova, Judetul Dolj

197

Craiova

Craiova 6

comuna Carcea, sat Carcea, Calea Bucuresti nr. 10 A

198

Targu Jiu

Targu Jiu – Victoriei

Str. Victoriei nr.328 (iesirea spre Craiova)

199

Targu Jiu

Targu Jiu 2 – Teodoroiu

Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 88A, Targu Jiu, Judetul Gorj

200

Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin 2

Simian DN6(E70), Km333+200

201

Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Bdul Tudor Vladimirescu intersectia cu str.Alunis

202

Slatina

Slatina – Pitesti

Str. Pitesti fn (intrarea dinspre Pitesti)

203

Ramnicu Valcea

Rm.Valcea 2 – Calea lui Traian 166-oras

Calea lui Traian nr. 166

204

Ramnicu Valcea

Rm.Valcea 1 – Calea lui Traian 291

Calea lui Traian nr. 291

205

Viisoara

Bistrita 2

SZIAD MOL  SRL, Calea Dejului, nr.146

206

Viseu de Sus

Viseul de sus

KAZOMOL SRL, Str Dragos Voda ,nr 132

 

 

 

 

DISTRIBUITORI AUTORIZATI

Nr.

Localitate

Denumire distribuitor

ADRESA distribuitor

1

BORSA

DRACARD SRL BORSA

Alex.I.Cuza 17, Borsa, jud.MM

2

SIGHETU MARMATIEI

COMEXMAR SRL-distrib.SIGHETUL MARMATIEI

Str.Dragos Voda Nr.173A, Sighetu Marmatiei, jud.MM

3

CAMPENI

RIVALY C.H.SRL-Autoservire

Str.Revolutiei 1848 Bl.C1Bc, Campeni, jud.AB

4

CAMPENI

RIVALY C.H.SRL

Str. Republici nr 12, Abrud, jud. Alba

5

Cluj-Napoca

NASTICOM IMPEX SRL

TRAIAN VUIA 134, Cluj-Napoca, jud.CJ

6

BUZAU

L & R COMEXIM SRL-BRAILEI/bu

Sos. Brailei,Dn 2B, Km 9, Stanga,jud.Buzau

7

CALARASI

CASANDRA SRL

Str. Grivita, nr. 91 BIS

8

CALARASI

CATIOV SRL - Bucuresti

Str. Prelungirea Bucuresti, nr. 144

9

CALARASI

CATIOV SRL - 5 Calarasi

Str. Bucuresti, nr. 2, Complex 5 Calarasi

10

SLOBOZIA

VLASE DISTRIBUTION SRL-Ialom

Bdul. Matei Basarab Nr.137, SLOBOZIA, jud.IL

11

BACAU

MORARU ANCA SRL-distrib.BACA

Str. Donici Gheorghe (Strada), nr. 1, cod postal 600226, BACAU

12

ONESTI

POTPURIU SRL-distribuitor/BC

Str.Ciresoaia, Onesti, jud.BC  

13

Botosani

GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA

Intersectia Calea Nationala cu Str.Mihai Eminescu

14

IASI

MIGDALIN SRL IS-distribuitor

Str. Chisinaului Nr.34, Iasi

15

PASCANI

MIGDALIN SRL IS-distrib PASCANI

Str.Abator, Nr 76, Pascani, jud. IS

16

GEAMANU

EXFLOR SRL-distrib.Arges

Localitatea Geamana, Com. Bradu, str. Valea Morii, nr. 26, jud Arges

17

TARGOVISTE

B & B SRL-distrib.Dambovita

Str.Laminorului,Nr 6A, Targoviste, jud.DB

18

GIURGIU

FLOR UNION SRL-distribuitor

Str.Unirii, Nr 10, Giurgiu

19

BLEJOI

TOTAL AQUA DISTRIBUTION-dist

Sos Ploiesti-Blejoi,Nr.930, Blejoi, jud.PH

20

URLETA

TOTAL AQUA DISTRIBUTION-dist

Str.Principala,Nr.428, Urleta, jud.PH

21

BRANCENI

CROCE SERV IMPEX SRL-distrib

Comuna Branceni,  Str. Principala, Nr.6, Branceni, jud.TR

22

CRAIOVA

COLISEUM S.A.-distr.Dolj

Str.Nicolae Romanescu Nr.112, Craiova, jud.DJ

23

DR.TURNU-SEVERIN

MINTEGER DISTRIBUTION-distri

Calea Timisoarei Nr.220F1,(Incinta Abator), Dr.Turnu-Severin, jud.MH

24

SLATINA

98 XKX LOGISTIC SRL-dist.SLA

Str. Depozitelor, nr. 6, SLATINA

25

LUGOJ

WEST BEVERAGES SRL-distrib.LUGOJ

Str. Semenicului fn.

26

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Str. Miresei nr. 1.

27

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bd. Republicii nr.12A.

28

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Calea Aradului nr. 60

29

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Calea Lugojului nr.86

30

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bdul L.Rebreanu inters.Bdul Const.Brancoveanu

31

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

comuna Dumbravita, str. Bela Bartok FN

32

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bulevardul Liviu Rebreanu. Timisoara, Jud. Timis

33

TIMISOARA

WEST BEVERAGES SRL-distrib.TIMISOARA

Bulevardul Doctor Iosif Bulbuca, Nr 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 3 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL

CAMPANIEI PROMOTIONALE

TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!

 

In cadrul Campaniei Promotionale “TINE RITMUL CU PREMIILE TUBORG!” se vor acorda urmatoarele premii mari conform art. 7.1. din Regulamentul Oficial al Campaniei:

 

 1. In cadrul tragerilor la sorti ce vor avea loc in zilele de 28.07.2020, 08.09.2020 si 03.11.2020 se vor acorda 3 (trei) autoturisme marca Mercedes-Benz, dupa cum urmeaza:

 

 • In data de 28.07.2020 se ca acorda un premiu constand intr-un autoturism marca Mercedes-Benz A-Class, tip 160.

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A Class, tip 160 model constructiv: 177.082.1, 80KW/109CP

Specificatii tehnice:

Vopsire:    667      Vopsea metalizata albastru Denim        

Tapiţerie:   001      Stofa Tandel neagra

Capacitatea cilindrica   1332           cc

Puterea maxima     80        kW

Puterea maxima     109      hp

Turatia la puterea maxima  5000-6000       rpm

Viteza maxima       200      km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h  10,9     s

Turatia maxima      6300    1/min

Tip cutie de viteze  man.

Tip combustibil      S

Consumul mixt, minim       5,6       l/100km

Consumul mixt, maxim      6,0       l/100km

Norma de poluare  Euro 6d ISC-FCM

Emisii CO2 minim 129      g/km

Emisii CO2 maxim 137      g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis  -           L

Ampatament          2729    mm

Tip anvelope fata   205/60 R 16

 Tip anvelope spate 205/60 R 16

Masa totala 1860    kg

Masa proprie         1350    kg

Numarul maxim de locuri   5

Fuel Consumption Total (Combined)          5.9       l/100km

CO2 Emission Urban (NEDC)        171      g/km

Pure Electric-Vehicle Total Wh/km

Consumption Total (Combined) (Gas)         m3/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.           l/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)  g/km

AER Combined     km

Consumption AC Weighted, Combined       Wh/km

Fuel Consumption Weighted, Comb.           kg/100km

CO2 Emission Weighted, Combined           g/km

CO2 Emission Total (Combined) (Gas)       g/km

Pure Elektro Vehicle Total km

CO2 Emission Total (Combined)    134      g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC g/km

Fuel Consumption Total (Combined)          kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn           105      g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)       129      g/km

 

 • In data de 08.09.2020 se ca acorda un premiu constand intr-un autoturism marca Mercedes-Benz A-Class, tip 180

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz A-Class tip 180, model constructiv: 177.184.1, 100KW/136CP

Specificatii tehnice:

Vopsire:    149      Vopsea nemetalizata alb Polar  

Tapiţerie:   001      Stofa Tandel neagra     

 Capacitatea cilindrica       1332      cc

Puterea maxima     100      kW

Puterea maxima     136      hp

Turatia la puterea maxima  5000-6000       rpm

Viteza maxima       216      km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h  9,3       s

Turatia maxima      6300    1/min

Tip cutie de viteze  man.

Tip combustibil      S

Consumul mixt, minim       5,2       l/100km

 Consumul mixt, maxim     5,7       l/100km

Norma de poluare  Euro 6d ISC-FCM

Emisii CO2 minim 120      g/km

Emisii CO2 maxim 130      g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis  405      L

Ampatament          2729    mm

Tip anvelope fata   205/60 R 16

Tip anvelope spate 205/60 R 16

Masa totala 1890    kg

Masa proprie         1360    kg

Numarul maxim de locuri   5

Fuel Consumption Total (Combined)          5.8       l/100km

CO2 Emission Urban (NEDC)        160      g/km

Pure Electric-Vehicle Total Wh/km

Consumption Total (Combined) (Gas)         m3/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.           l/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)  g/km

AER Combined     km

Consumption AC Weighted, Combined       Wh/km

Fuel Consumption Weighted, Comb.           kg/100km

CO2 Emission Weighted, Combined           g/km

CO2 Emission Total (Combined) (Gas)       g/km

Pure Elektro Vehicle Total km

CO2 Emission Total (Combined)    131      g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC g/km

Fuel Consumption Total (Combined)          kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn           96        g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)       120      g/km

 

 • In data de 03.11.2020 se ca acorda un premiu constand intr-un autoturism marca Mercedes-Benz C-Class, tip 180.

Detalii autoturism marca Mercedes-Benz C-Class, tip 180, model constructiv: 205.040.1, 115KW/156CP

 

Specificatii tehnice:

Vopsire:    996      Vopsea designo metalizata rosu Hyacinth         

Tapiţerie:   001      Stofa Aberdeen neagra 

Capacitatea cilindrica

      1595

cc

Puterea maxima

115

kW

Puterea maxima

156

hp

Turatia la puterea maxima

5300

rpm

Viteza maxima

231

km/h

Timpul de accelerare 0 - 100 km/h

8,3

s

Turatia maxima

6500

1/min

Tip cutie de viteze

man.

 

Tip combustibil

S

 

Consumul mixt, minim

5,9

l/100km

Consumul mixt, maxim

6,2

l/100km

Norma de poluare                                       

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

 

Emisii CO2 minim

134

g/km

Emisii CO2 maxim

142

g/km

VDA-spatiu bagaje, inchis

455

L

Ampatament

2840

mm

Tip anvelope fata

205/60 R16 92V

 

Tip anvelope spate

205/60 R16 92V

 

Masa totala

2020

kg

Masa proprie

1440

kg

Numarul maxim de locuri

5

 

Fuel Consumption Total (Combined)

6.7

l/100km

CO2 Emission Urban (NEDC)

174

g/km

Pure Electric-Vehicle Total

 

Wh/km

Consumption Total (Combined) (Gas)

 

m3/100km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

l/100km

CO2 Emission Combined (NEDC)

 

g/km

AER Combined

 

km

Consumption AC Weighted, Combined

 

Wh/km

Fuel Consumption Weighted, Comb.

 

kg/100km

CO2 Emission Weighted, Combined

 

g/km

CO2 Emission Total (Combined) (Gas)

 

g/km

Pure Elektro Vehicle Total

 

km

CO2 Emission Total (Combined)

150

g/km

CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC

 

g/km

Fuel Consumption Total (Combined)

 

kg/100km

CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn

111

g/km

CO2 Emission Combined (non-PlugIn)

134

g/km